Comitetul de Parinti

STATUTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ASOCIAȚIA DE PĂRINȚI ȘI PROFESORI Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, București

Membrii care constituie prezenta asociație sunt:
1. Cristea Sorin
2. Micloi Emilia Mihaela
3. Ciobanu Mariana Georgeta
4. Necșuțu Ioana Adelina
5. Iliescu Gabriela Dana
6. Enache Liliana
7. Hristu Lorena Monica
8. Pencea Daniela
9. Gherghe Elena

 

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI

Art.5. Asociația își propune ca scop principal sprijinirea procesului de învățământ, promovarea și stimularea elevilor pentru obținerea de performanțe precum și sprijinirea socio-psiho-culturală a elevilor Colegiului Economic „Virgil Madgearu”.

Art.6. Obiectivele principale ale Asociației sunt:
6.1. Stimularea procesului de învățare al elevilor.
6.2. Obținerea de sponsorizări pentru asigurarea unor condiții optime de dezvoltare intelectuală a elevilor.
6.3. Obținerea de credite bancare pentru achiziționarea aparaturii pentru dotarea sălilor de curs, sălilor de sport, a atelierelor școlare.
6.4. Organizarea de meditații pentru aprofundarea de către elevi a obiectivelor de studiu.
6.5. Organizarea timpului liber al elevilor într-un mod cât mai constructiv.
6.6. Organizarea de cercuri științifice pentru elevi.
6.7. Organizarea de tabere de recreere și educative pentru elevi.
6.8. Organizarea de reuniuni între părinți pentru discutarea problemelor de educație ale copiilor acestora.
6.9. Organizarea modului de transport al elevilor.
6.10. Organizarea de cercuri de dans și cercuri sportive pentru elevi.
6.11. Organizarea de excursii în țară și în străinătate pentru lărgirea orizontului cultural al elevilor.
6.12. Favorizarea organizării de reuniuni, seminarii și conferințe cu scopul de a face cunoscută activitatea Asociației.
6.13. Acordarea unor sponsorizări și donații unor instituții și persoane fizice sau juridice care contribuie la îndeplinirea scopului și obiectivelor Asociației.
6.14. Instituirea unor premii și burse pentru elevii cu merite deosebite și situații speciale.
6.15. Acordarea de sprijin material și financiar pentru elevii care dispun de mijloace financiare reduse.
6.16. Dotarea și întreținerea sălilor de curs și a spațiilor destinate elevilor; a cabinetelor medicale, cabinetului psihopedagogic, biblioteca, CDI, Club European, săli și teren de sport.
6.17. Organizarea și administrarea activităților necesare bunei desfășurări a procesului instructiv–educativ din școală.
6.18. Atragerea și utilizarea, în condițiile legii, de surse de finanțare și resurse sub formă de subvenții, contribuții, cotizații, sponsorizări, finanțări pe bază de proiecte cu surse de finanțare interne și externe, etc.
6.19. Creșterea gradului de autonomie a unității.
6.20. Sprijin material și logistic în vederea editării unor broșuri, pliante sau alte materiale publicitare care să reflecte obiectiv și să promoveze activitatea și imaginea școlii.
6.21. Dezvoltarea relațiilor de colaborare școală-comunitate.
6.22. Editarea și tipărirea de materiale și publicații în legătură cu scopurile și activitatea desfășurată de către Asociație.
6.23. Susținerea tratării egale, nediscriminatorii a copiilor, indiferent de etnie, sex, religie, etc.
6.24. Sprijinirea participării elevilor și cadrelor didactice la târgurile interne și internaționale ale firmelor de exercițiu.
6.25. Sprijinirea participării elevilor la olimpiade și concursuri școlare.
6.26. Sprijinirea oricăror alte activități sau alocări de mijloace și resurse umane ori materiale, permise de lege și morala publică, aflate în concordanță cu scopul principal precizat de prezentul statut.

 

© Colegiul Virgil Madgearu 2008-2015